Algemene voorwaarden

Definities
PSM E-fulfilment: PSM E-fulfilment, gevestigd te Soesterberg onder KvK nummer 88710416
Klant: De persoon, of het bedrijf, die de overeenkomst aangegaan is met PSM E-fulfilment.
Partijen: PSM E-fulfilment en de Klant.

Artikel 1: Algemeen
1.1 De algemene voorwaarden gelden voor iedereen die zaken doet met PSM E-fulfilment en zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden en diensten die door of namens PSM E-fulfilment uitgevoerd worden.

1.2 Andersluidende voorwaarden en schriften van de Klant zijn niet van toepassing op de relatie tussen de Klant en PSM E-fulfilment, tenzij deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard door PSM- E-fulfilment. Op de rechtsverhouding tussen partijen zijn, ook nadat de overeenkomst is geëindigd, de algemene voorwaarden van toepassing. 

Artikel 2: Offerte, totstandkoming overeenkomst, opzegging en exclusiviteit
2.1 Offertes, aanbiedingen en/of prijsopgaven van PSM E-fulfilment zijn vrijblijvend en indicatief, tenzij schriftelijk anders vermeld.

2.2 Een offerte en/of aanbieding is maximaal drie weken geldig, tenzij een ander aanvaardingstermijn in de offerte of aanbieding staat vermeld. Als de Klant de offerte of aanbieding niet binnen de geldende termijn aanvaard, vervalt het aanbod of de offerte.

2.3 De overeenkomst komt tot stand nadat PSM E-fulfilment een ondertekende offerte of aanbieding heeft ontvangen van de Klant, via post of mail, en deze ook schriftelijk heeft geaccepteerd. 

2.4 PSM E-fulfilment heeft het recht, om zonder opgaaf van reden, de aanvraag van de Klant te weigeren.

2.5 De ingangsdatum van de overeenkomst is gelijk aan de datum waarop PSM E-fulfilment de overeenkomst bevestigd aan de Klant.

2.6 De looptijd van de overeenkomst is één kalendermaand. De overeenkomst wordt automatisch met één kalendermaand verlengd. Uiterlijk 14 kalenderdagen voor de einddatum van de overeenkomst kan door één van de partijen schriftelijk worden opgezegd.

2.7 Gedurende de overeenkomst is de Klant gehouden om zijn volledige fulfilment behoefte bij PSM E-Fulfilment onder te brengen. Het is niet toegestaan dat de Klant haar/zijn fulfilment behoefte tijdens de overeenkomst anders belegd, tenzij hier uitdrukkelijk instemming van PSM E-fulfilment is gegeven.  

Artikel 3: Prijzen
3.1 Alle prijzen die PSM E-fulfilment hanteert zijn in euro’s en exclusief btw, kosten derden, spoed-/meerwerk en andere belastingen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

3.2 Alle prijzen en tarieven zijn onder voorbehoud van type- en rekenfouten.

3.2 PSM E-fulfilment heeft het recht om de prijzen en tarieven te wijzigen. De Klant zal 30 kalenderdagen voor de ingang van de nieuwe prijzen en tarieven geïnformeerd worden. Als de Klant de nieuwe tarieven niet accepteert en dit PSM E-fulfilment binnen 30 kalenderdagen schriftelijk laat weten, zal de overeenkomst eindigen op de dag dat de nieuwe prijzen en tarieven ingevoerd worden. Maakt de Klant niet binnen 30 kalenderdagen schriftelijk kenbaar dat de nieuwe prijzen en tarieven niet geaccepteerd worden, zal de overeenkomst automatisch worden verlengd, zoals beschreven in artikel 2.6.

3.3 Ongeacht het daadwerkelijke verzend volume, zal maandelijks minimaal voor 25 verzendingen gefactureerd worden aan de Klant. 

Artikel 4: Betaling
4.1 De Klant dient prijs krachtens de overeenkomst geldende bedragen binnen 7 kalenderdagen aan PSM E-fulfilment te betalen zonder korting, verrekening of opschorting te, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Bij niet-tijdige betaling is de Klant in verzuim zonder nadere ingebrekestelling van PSM E-fulfilment.

4.2 Betwist de Klant de factuur, dan dient de Klant dit binnen 7 kalenderdagen schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan PSM E-fulfilment. Betwisting van de factuur schort de betalingsverplichting van de gehele factuur niet op. 

4.3 Wordt vastgesteld dat de factuur onjuist is, zal PSM E-fulfilment direct na constatering het teveel betaalde bedrag terugstorten op de rekening van de Klant. Op het teveel betaalde bedrag wordt geen rente vergoed.

4.3 Is de Klant in verzuim volgens artikel 5.1, dan is PSM E-fulfilment gerechtigd 2% rente per maand in rekening te brengen over het verschuldigde bedrag vanaf de dag dat de klant in verzuim is. 

4.4 Wanneer de Klant in verzuim is, is hij/zij bovendien buitengerechtelijke incassokosten, gerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan PSM E-fulfilment. incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

4.5 Zodra de Klant in verzuim is, heeft PSM E-fulfilment het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen of op te schorten. 

Artikel 5: Recht van retentie

5.1 Totdat alle betalingen die de Klant verschuldigd is volgens de overeenkomst met betrekking tot geleverde zaken of diensten, evenals andere bedragen, volledig zijn voldaan, blijven de geleverde goederen eigendom van PSM E-fulfilment.

5.2 Rechten worden in voorkomend geval aan de Klant verleend of overgedragen mits zij tijdig en volledig betaalt.

5.3 PSM E-fulfilment mag zaken, producten, vermogensrechten, gegevens, documenten, databestanden en resultaten van de dienstverlening onder zich houden totdat de Klant alle betalingen heeft verricht.

5.4 Indien derden rechten willen doen gelden op zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust, moet de Klant PSM E-fulfilment hier direct schriftelijk over informeren.

Artikel 6: Opschorting en ontbinding

6.1 PSM E-fulfilment heeft het recht om de overeengekomen werkzaamheden en activiteiten geheel of gedeeltelijk op te schorten of te ontbinden, zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, onderverminderd PSM E-fulfilments verdere recht tot vordering van nakoming, opschorting en schadevergoeding, indien:

  1. Klant haar contractuele verplichtingen jegens PSM E-fulfilment niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt;

  2. Klant faillissement of (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt. danwel klant krachten wetsbepaling onder curatele wordt gesteld of failliet is verklaard. 

  3. Klant door executoriale beslaglegging wordt getroffen of op een andere manier de zeggenschap of handelsbevoegdheid over zijn activa en/of vermogen verliest. 

  4. Klant niet voldoet aan zijn/haar betalingsverplichting jegens PSM E-fulfilment zoals beschreven in artikel 5 lid 4.

PSM E-fulfilment zal opschorting en/of ontbinding van werkzaamheden en activiteiten schriftelijk kenbaar maken bij Klant op het adres dat bij PSM E-fulfilment bekend is.

Artikel 7: levering, Inslag en opslag

7.1 Bij onze dienstverlening worden zaken die in eigendom zijn van de Klant in PSM E-fulfilments gebouwen opgeslagen. PSM E-fulfilment wordt daarbij nooit eigenaar van deze zaken. 

7.2 De klant dient zelf zorg te dragen voor passende verzekeringen (zoals, maar niet beperkt tot beschadiging door diefstal, inbraak, brand, water of andere weersinvloeden) van zaken die opgeslagen liggen, afgeleverd worden of verpakt worden  in de gebouwen van PSM E-fulfilment. Het risico op waardevermindering, beschadiging of tenietgaan van de zaken blijft en alle tijden op de Klant berusten. 

7.3 De Klant dient ervoor te zorgen dat er geen zaken opgeslagen en/of afgeleverd worden die, hetzij in hun aard, of door de staat van verpakking, in strijd zijn met wet- en regelgeving of een gevaar vormen voor mens, dier en milieu of voor de eigendommen van PSM E-fulfilment of andere klanten van PSM E-fulfilment. Als gevaar zich verwezenlijkt of een ongeval gebeurt als gevolg van één of meerdere eigenschappen van zaken die de klant heeft opgeslagen of laten afleveren bij PSM E-fulfilment, vrijwaart u PSM E-fulfilment voor alle daaruit voortvloeiende schade, inclusief schade claims die derden jegens PSM E-fulfilment geldend zouden willen maken.

7.4 PSM E-fulfilment is niet verplicht om onderzoek te doen naar de wet- en rechtmatigheid en/of veiligheid van de zaken die Klant bij ons opslaat, laat afleveren om te verpakken, of af te leveren als voorraad in een van PSM E-fulfilments gebouwen. Door de zaken in PSM E-fulfilments gebouwen op te slaan, af te leveren om te laten verpakken, of af te leveren als voorraad, garandeert de Klant dat deze zaken, inclusief de verpakking, voldoen aan de wet- en regelgeving  en niet gevaarlijk zijn).

7.5. Indien PSM E-fulfilment aanleiding heeft om te vrezen dat de door u opgeslagen of afgeleverde zaken niet voldoen aan de wet- en regelgeving of gevaarlijk zijn voor mens, dier en milieu of schadelijk zijn, is de Klant verplicht om de zaken op eerste verzoek van PSM E-fulfilment onmiddellijk op te halen of op te laten halen door een derden partij. PSM E-fulfilment is in dergelijke gevallen geen schadevergoeding of vergoeding van de gemaakte kosten verschuldigd aan de Klant. 

7.6 Indien PSM E-fulfilment kosten moet maken voor het zo spoedig mogelijk laten ophalen van zaken, is de Klant verplicht aan PSM E-fulfilment onmiddellijk de kosten te vergoeden.

7.7 Inslag van producten is kosteloos, mits de producten voorzien zijn van een barcode en de Klant een inkooporder heeft aangemaakt voor de producten in het Warehouse Management Systeem van PSM E-fulfilment. Bevatten de producten geen barcode komen de kosten van inslag volledig voor rekening van de klant, zoals in de overeenkomst beschreven staat. 

7.8 Tenzij anders overeengekomen, bepaalt PSM E-fulfilment de wijze van opslag. De kosten voor opslag komen volledig voor de rekening van de klant, zoals in de overeenkomst beschreven staat.

7.9 Tenzij uitdrukkelijk ander schriftelijk overeengekomen, vinden alle door PSM E-fulfilment verzorgde inslag en opslag voor rekening en risico van de Klant plaats.

Artikel 8: Verpakking en transport
8.1 Tenzij anders overeengekomen, bepaalt PSM E-fulfilment zelf de wijze van verpakking en transport en/of verzending. 

8.2 PSM E-fulfilment verbindt zich jegens de Klant om de te leveren zaken naar behoren te verpakken, dat zij bij normaal gebruikt in goede staat hun eindbestemming bereiken. 

8.3 PSM E-fulfilment is bevoegd om derden in te schakelen bij het uitvoeren van de overeenkomst met de klant. In dat geval is PSM E-fulfilment voor de prestaties van die derden op dezelfde manier aansprakelijk als genoemd in artikel 12.

Artikel 9: Aflevertermijn
9.1 PSM E-fulfilment is niet verantwoordelijk voor het vervoer tijdens het (af)leveringsproces, dat door derden wordt uitgevoerd. De door PSM E-fulfilment opgegeven (af)leveringstermijn is slechts indicatief en niet bindend, tenzij er uitdrukkelijk een garantie gegeven is.

Artikel 10: Geheimhouding en privacy
10.1 De Klant houdt iedere informatie (in welke vorm dan ook) die hij/zij ontvangt van PSM E-fulfilment geheim.

10.2. Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende PSM E-fulfilment waarvan de klant redelijkerwijs kan vermoeden of weet dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel alle informatie waarvan de Klant kan verwachten dat verspreiding van deze informatie schade kan berokkenen aan PSM E-fulfilment. 

10.3 De Klant neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat informatie genoemd in lid 1 en 2 geheim wordt gehouden. 

10.4 Persoonsgegeven en andere vertrouwelijke gegevens mogen slechts gebruikt worden voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt. Het staat PSM E-fulfilment echter vrij de gegevens van de Klant (volledig geanonimiseerd) zonder instemming van de Klant en zonder compensatie te gebruiken om de dienstverlening en de interne processen van PSM E-fulfilment in brede zin te verbeteren

10.5 De Klant is zelf verantwoordelijk voor het naleven van alle verplichtingen op het gebied van privacybescherming en de verwerking van persoonsgegevens in het bijzonder en vrijwaart PSM E-fulfilment tegen claims ter zake. 

10.6 PSM E-fulfilment heeft dezelfde geheimhoudingsverplichting jegens de gegevens en/of informatie van de Klant, zoals beschreven in lid 1 en 2. 

Artikel 11: Overmacht
11.1 Onder overmacht wordt verstaan de externe factoren die buiten de controle van PSM E-fulfilment liggen en waardoor deze niet in staat is om haar verplichtingen volledig, juist of tijdig uit te voeren. Hieronder vallen onder andere, maar niet uitsluitend, brand, tekort aan werkkrachten, stakingen bij PSM E-fulfilment of derden, tekortkomingen van derden bij de uitvoering van de overeenkomst, hacken van een server, externe aanvallen op het IT-netwerk of de hostingomgeving, onbereikbaarheid van een server, verkrijgbaarheid problemen en vertragingen in de levering door oorlog, mobilisatie, epidemieën, natuurrampen, invoer- of uitvoerverboden, energietekorten en oproer.

11.2 Bij aanhoudende overmacht kan PSM E-fulfilment, na overleg met de Klant, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden of opschorten zonder verplicht te zijn tot schadevergoeding, zonder rechterlijke tussenkomst.

Artikel 12: Aansprakelijkheid PSM E-fulfilment
12.1 PSM E-fulfilment aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor schade veroorzaakt tijdens opslag, verpakking, transport of verzending. Zij weert elke vorm van aansprakelijkheid op dit gebied uitdrukkelijk en de Klant kan de betreffende schade dus niet op hen verhalen.

12.2 Goederen die door PSM E-fulfilment bewerkt, opgeslagen en/of bezorgd worden, blijven tot het moment van levering voor risico van de Klant. PSM E-fulfilment is daarom niet aansprakelijk voor enige schade met betrekking tot de opgeslagen goederen. De Klant is verplicht zelf voor een passende verzekering te zorgen. 

12.3 PSM E-fulfilment aanvaardt geen aansprakelijkheid voor indirecte schade, zoals gevolgschade, verlies aan inkomsten, gemiste besparingen, verminderde reputatie, schade door stilstand van het bedrijf, schade veroorzaakt door aanspraken van afnemers van de Klant, verlies of beschadiging van gegevens, door de Klant, schade veroorzaakt door toeleveranciers die door de Klant zijn aangeduid en andere vormen van schade, ongeacht de oorzaak.

12.4 De Klant dient ervoor te zorgen dat PSM E-fulfilment alle nationale en internationale wetten regelgevingen kan naleven tijdens de uitvoering van de overeenkomst. PSM E-fulfilment is niet verantwoordelijk voor enige schade, boete of claim die ontstaat door inbreuk op deze wetten en regels en de Klant is verplicht PSM E-fulfilment daarvoor te verdedigen.

12.5 De aansprakelijkheid van PSM E-fulfilment voor toerekenbare nalatigheid bij de uitvoering van een overeenkomst ontstaat alleen wanneer de Klant PSM E-fulfilment onverwijld en op de juiste manier schriftelijk in gebreke stelt. Hierbij dient de Klant een redelijke termijn te stellen om de tekortkoming op te lossen. PSM E-fulfilment moet blijven nalaten aan hun verplichtingen te voldoen na verloop van die termijn. De ingebrekestelling dient een zo uitgebreid en gedetailleerd mogelijke beschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat PSM E-fulfilment in staat is adequate maatregelen te nemen.

12.6 De verantwoordelijkheid van PSM E-fulfilment voor aan hen toerekenbare nalatigheid bij het uitvoeren van de overeenkomst met de Klant is beperkt tot het vergoeden van directe schade, met een maximum van 5000 euro per klant per jaar. Dit is gelijk aan de prijs die voor de betreffende overeenkomst is overeengekomen, exclusief BTW en kosten voor diensten die door derden worden verleend en doorbelast aan de Klant, zoals verzendkosten. Wanneer de overeenkomst een duurovereenkomst met een looptijd van langer dan een jaar betreft, zal de overeengekomen prijs worden vastgesteld op 50% van de vergoedingen die door PSM E-fulfilment aan de betrokken Klant zijn gefactureerd in het afgelopen jaar, met een maximum van 5000 euro per klant per jaar.

12.7 Als onze aansprakelijkheid voortvloeit uit een gebeurtenis waarvoor wij een verzekering hebben afgesloten, dan is onze aansprakelijkheid niet hoger dan het bedrag dat door onze verzekering wordt uitgekeerd.

Artikel 13: Vrijwaring
13.1 De Klant zorgt ervoor dat PSM E-fulfilment niet aansprakelijk is voor eventuele claims van derden in verband met of voortkomend uit de uitgevoerde opdracht door PSM E-fulfilment. Bovendien is de Klant verplicht om PSM E-fulfilment te vergoeden voor redelijke kosten die worden gemaakt voor verdediging tegen dergelijke claims.

Artikel 14: Licentie
14.1 De Klant verleent automatisch een licentie aan PSM E-fulfilment door informatie en materiaal, waaronder de naam en het logo van de Klant, op de website of op andere manieren aan PSM E-fulfilment te verstrekken. Deze licentie omvat onder andere (maar is niet beperkt tot) het publiceren van de naam en het logo van de Klant op de website van PSM E-fulfilment

Artikel 15: Intellectueel eigendom
15.1 Alle intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van PSM E-fulfilment blijven uitsluitend in het bezit van PSM E-fulfilment en worden niet overgedragen aan de Klant. Het is voor de Klant niet toegestaan om de stukken en software waarop de intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van PSM E-fulfilment rusten bekend te maken of te reproduceren, te wijzigen of aan derde ter beschikking te stellen zonder uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van PSM E-fulfilment en een daarvoor overeengekomen vergoeding. Als de Klant wijzigingen wil aanbrengen in door PSM E-fulfilment geleverde producten en/of diensten dient PSM E-fulfilment hiervoor specifiek toestemming te geven.

15.2 Het is verboden om de producten en/of diensten waarop de intellectuele eigendomsrechten van PSM E-fulfilment rusten op een andere manier te gebruiken dan overeengekomen in de overeenkomst. Als de Klant een schending vaststelt van deze intellectuele eigendomsrechten of vermoedt dat er een schending plaatsvindt, dient de Klant PSM E-fulfilment hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen.

Artikel 16: Uitvoering overeenkomst
16.1 Het risico van verkeerde interpretaties van de afspraken en uitvoering van de overeenkomst ligt bij de Klant als deze het gevolg zijn van specifieke informatie of communicatie die niet, niet juist, niet op tijd, of onvolledig is ontvangen door PSM E-fulfilment, of die mondeling of door een door de Klant aangewezen persoon zijn gegeven of overgebracht via telefoon, computer of soortgelijke communicatiekanalen.

16.2 PSM E-fulfilment zal zich inspannen om de dienstverlening zo goed mogelijk uit te voeren, in voorkomend geval naar overeenkomstig schriftelijke afspraken en procedures met de Klant. Alle diensten van PSM E-fulfilment worden verleend op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover er uitdrukkelijk een resultaat is beloofd in de schriftelijke overeenkomst en dit resultaat met voldoende precisie is omschreven. Eventuele afspraken over een serviceniveau worden altijd uitsluitend schriftelijk gemaakt.

16.3 Als is afgesproken dat de dienstverlening in fasen zal plaatsvinden, dan heeft PSM E-fulfilment het recht om de uitvoering van diensten uit te stellen totdat de Klant de resultaten van de voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

16.4 PSM E-fulfilment is alleen verplicht op een tijdige en verantwoorde wijze opdrachten van de Klant te volgen indien schriftelijk is overeengekomen. PSM E-fulfilment is niet verplicht om opdrachten te volgen die de inhoud of omvang van de afgesproken dienstverlening veranderen of aanvullen. Als deze opdrachten wel worden opgevolgd, dan worden de bijbehorende werkzaamheden vergoed volgens Artikel 3.

16.5 Als een overeenkomst tot dienstverlening is aangegaan met een specifiek persoon, dan heeft PSM E-fulfilment het recht na overleg met de Klant deze persoon te vervangen met een of meerdere personen met dezelfde kwalificaties.

Artikel 17: Wijziging en meerwerk
17.1 Als PSM E-fulfilment op verzoek van de Klant of met voorafgaande instemming werkzaamheden verricht die buiten de scope van de overeengekomen dienstverlening vallen, zal de Klant deze werkzaamheden volgens de gebruikelijke tarieven van PSM E-fulfilment vergoeden. Meerwerk is ook aan de orde als een analyse, ontwerp of specificatie wordt uitgebreid of veranderd. PSM E-fulfilment is niet verplicht om aan meerwerk mee te werken en mag een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst eisen.

De Klant aanvaardt dat extra werkzaamheden kunnen leiden tot een verandering in het overeengekomen of verwachte tijdstip en prestaties van voltooiing en de wederzijdse verantwoordelijkheden. Het feit dat er meerwerk ontstaat, is voor de Klant geen reden om de overeenkomst op te zeggen of te beëindigen.

Als er een vastgestelde prijs voor de dienstverlening is afgesproken, zal PSM E-fulfilment de Klant schriftelijk informeren over financiële gevolgen van het extra werk of wijziging in prestaties.

Artikel 18: Klachten
18.1 Als de Klant ontevreden is over de service of producten van PSM E-fulfilment of klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, moet de Klant deze klachten binnen 3 weken na de oorzaak van de klacht melden via info@psmefulfilment.nl onder het onderwerp ‘’Klacht’’.

18.2 De klacht moet door de Klant voldoende worden onderbouwd of verklaard om door PSM E-fulfilment in behandeling genomen te kunnen worden. PSM E-fulfilment zal binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht. De partijen zullen samen werken aan het vinden van een oplossing.

Artikel 19: Wijziging algemene voorwaarden en vindplaats
19.1 De algemene Voorwaarden zijn beschikbaar op de website van PSM E-fulfilment en kunnen worden gedownload.

19.2 De versie die van toepassing is, is degene die gold op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst met de Klant, tenzij er met de Klant is afgesproken dat een nieuwe versie van toepassing is. PSM E-fulfilment heeft het recht om de Algemene Voorwaarden te wijzigen en zal de klant 30 dagen voorafgaand aan de wijzigingen hierover informeren. Indien de Klant niet akkoord gaat met deze wijzigingen, heeft de Klant het recht om de overeenkomst te ontbinden zonder verplichting tot compensatie. Dit moet de Klant binnen 30 dagen na de notificatie per aangetekend schrift aangeven, en de ontbinding zal plaatsvinden op de laatste werkdag van de maand waarin de Klant heeft aangegeven de overeenkomst te willen ontbinden.

19.3 De Nederlandse tekst van de Algemene Voorwaarden is uitsluitend bepalend voor de interpretatie ervan. Artikel 20: Toepasselijk recht

20.1 De toepasselijkheid van deze voorwaarden op de overeenkomst tussen PSM E-fulfilment en Klant wordt bepaald door Nederlands recht, zelfs wanneer de uitvoering van een verplichting grotendeels of geheel in het buitenland plaatsvindt of wanneer de betrokken partij daar gevestigd is, tenzij de wet dwingend anders verplicht. Bovendien is de Nederlandse rechter uitsluitend bevoegd om geschillen tussen PSM E-fulfilment en Klant te beoordelen.

Scroll naar boven